Παρουσιάσεις – Ανακοινώσεις


ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • I. Galani, M. Drogari-Apiranthitou, I. Anyfantis, V. Mamali, L. Kanioura, J. Lewanowski, G. Vrioni, A. Skiada, G. L. Daikos, A. Mitroussia-Ziouva, A. Tsakris and G. Petrikkos.
  Optimization of the epidemiological typing of Candida nosocomial strains using Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE).
  18th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), Berlin, Germany, 11-15 June 2012. (Abstract A-464-0007-00951)
 • M. Drogari-Apiranthitou, I. Anyfantis, L. Kanioura, A. Skiada, I. Stefanou, C. Tsoulas, A. Mitroussia-Ziouva, G. Petrikkos.
  Twelve-year survey of severe Candida infections; results from the Greek participation in the ARTEMIS global antifungal surveillance study.
  21st ECCMID/27th ICC, Milan, Italy 7-10 May 2011 (Abstract R2602).
 • Drogari-Apiranthitou M., Anyfantis I., Hadjihannas L., Kanioura L., Balaska A., Mitroussia-Ziouva A. and Petrikkos G.
  Epidemiology and sensitivity profile of Candida strains from invasive infections in a tertiary hospital in Greece.
  ISHAM, May 2009, Tokyo, Japan, (Abstract PP-07-36).
 • I. Anyfantis, P. Tofas, A. Toskas, M. Drogari-Apiranthitou, A. Stoupis, G. L. Daikos and G. Petrikkos (2009.
  Resistant Candida glabrata involved in chronic vertebral osteomyelitis; a case report with favorable outcome.,
  TIMM-4, 18-21 Oct 2009, Athens-Greece (P331).
 • A. Skiada, I. Anyfantis, M. Drogari-Apiranthitou, L. Hadjihannas, L. Kanioura, I. Stefanou, A. Avlami, A. Mitroussia-Ziouva and G. L. Petrikkos.
  Results from the ARTEMIS antifungal surveillance study in Greece, 2001 to 2008: analysis of Yeast Species distribution and susce­ptibilities.
  TIMM-4, 18-21 Oct 2009, Athens-Greece. (P025).
 • Anyfantis, A. Skiada, E. Petrikkou, V. Newell, F. Madopoulou, P. Lazari, M. Grammatikou, A. Mitroussia-Ziouva, G. Daikos, G. Petrikkos.
  Patterns of resistance of Candida spp. to fluconazole and voriconazole as estimated by the artemis disk antifungal surveillance study in Greece.
  ISHAM 2006. Paris, France, June 2006.
 • Pappas, M. Hadjisoteriou, I. Anyfantis, E. Kouskouni, K. Makrilakis, M. Grammatikou-Tseroni, G.
  PetrikkoEvaluation of Affirm vp III test in the detection and identification of vaginitis/vaginosis due to gardnerella vaginalis, and Candida.
  s 15th Mediterrancean Congress of Chemotherapy. Catania, Italy, June 2006.
 • Skiada, K. Masgala, L. Chatzihannas, I. Anifantis, A. Travlos, I. Stefanou, A. Mitroussia-Ziouva, G.L. Daikos, G. Petrikkos.
  Survey of Candidaemia in a tertiary care hospital in Greece. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
  Barcelona Spain, April 2008 (Abstract P1792)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Ι. Ανυφαντής, Ε. Γαλάνη, Λ. Κανιούρα, Π. Αδάμου, Ι. Στεφάνου, Α. Σκιαδά και Γ. Πετρίκκος.
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
  6ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, Royal Olympic, Αθήνα 27-28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2013 (ΕΑ47).
 • Ε. Γαλάνη, Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Ι. Ανυφαντής, Β. Μάμαλη, Κανιούρα Λ., J. Lewanowski, Γ. Βρυώνη, Α. Σκιαδά, Γ. Λ. Δαΐκος και Γ. Πετρίκκος.
  Βελτιστοποίηση της επιδημιολογικής τυποποίησης νοσοκομειακών στελεχών Candida με την μέθοδο της ηλεκτροφόρησης σε εναλασ­σόμενο πεδίο (PFGE).
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας, 11-13 Νοεμβρ. 2011, Royal Olympic, Αθήνα (ΕΑ12) (1ος έπαινος).
 • Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Ι. Ανυφαντής, Λ. Χατζηχάνας, Λ. Κα­νιού­ρα1,2, Ι. Στεφάνου4, Χ. Τσούλας5, Α. Σκιαδά1, Α. Μητρούσια-Ζιούβα2 και Γ. Πετρίκκος ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ Candida: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕ­ΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ARTEMIS” .
  5o Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 10-12 Φεβρ. 2011, Αθήνα. (Abstract EA52).
 • Ανυφαντής Ι., Δρογκάρη-Απειρανθίτου Μ., Χατζηχάνας Λ., Σκιαδά Α., Κανιούρα Λ., Στεφάνου Ι., Αβλάμη Α., Μητρούσια-Ζιούβα Α. και Πετρίκκος Γ.
  Ανάλυση της κατανομής ειδών Candida και ευαισθησία στην φλουκοναζόλη και βορικοναζόλη κατά την οκταετία 2001-2008.  Αποτελέσματα από την Ελληνική συμμετοχή στην μελέτη “ARTEMIS”.
  3o Πανελλ. Συνέδριο ΕΕΙΜ, 16-17 Οκτ. 2009, Αθήνα. (Περίληψη ΕΑ05).
 • Ανυφαντής Ι., Τόφας Π., Δρογκάρη-Απειρανθίτου Μ. Στούπη Α., Δαΐκος Γ. Λ.  και Πετρίκκος Γ.
  Κλινικό περιστατικό: Candida glabrata  σε χρόνια οστεομυελίτιδα της σπονδυλικής στήλης.
  3o Πανελλ. Συνέδριο ΕΕΙΜ, 16-17 Οκτ. 2009, Αθήνα. (Περίληψη ΑΑ21).
 • Ι. Ανυφαντής, Π. Ταφές, Π. Λάζαρη, Μ. Γραμματικού-Τσιρώνη, Φ.Δ. Μαντοπούλου, Π. Τριανταφυλλοπούλου, Ε. Πετρίκκου, Α. Μητρούσια -Ζιούβα, Γ. Πετρίκκος.
  Έλεγχος ευαισθησίας 591 στελεχών Candida στη φλουκοναζόλη στη περίοδο Μάιος 01 με Δεκέμβριο 04 με μέθοδο διάχυσης σε δίσκους.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας Αθήνα, 27-29 Μαϊου 2005  (περ. P27 σελ:66)
 • Λ. Χατζηχάννας, Κ. Μασγάλα, Α. Σκιαδά, Ι. Στεφάνου, Α. Τραυλός, Ι. Ανυφαντής, Α. Αυλάμη, Α. Μητρούσια-Ζιούβα, Γ. Πετρίκκος.
  Επιδημιολογική  ανάλυση καντινταιμίας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Μυκητολογίας Αθήνα, Οκτώβριος 2007.
 • Α. Σκιαδά, Κ. Μασγάλα, Λ. Χατζηχάννας, Ι. Στεφάνου, Α. Τραυλός, Ι. Ανυφαντής, Α. Μητρούσια-Ζιούβα, Α. Αυλάμη, Γ. Πετρίκκοs.
  Επιδημιολογική μελέτη καντινταιμίας σε χειρουργικές κλινικές τριτοβάθμιου νοσοκομείου: εμπειρία 18 μηνών.
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων. Αθήνα, Δεκέμ­βριος 2007
 • Α. Τσίτσικα, Δ. Τουνισσίδου, Α. Αντσακλής, Α. Χατζάκης, Γ. Πετρίκ­κος, Χ. Πανίτσα, Β. Χατζηπαύλου, Γ. Ανυφαντής, Α. Τραυλός, Ε. Παπαχρήστου, Δ. Καφετζής.
  HPV λοίμωξη από δυνητικά καρκινογόνα στελέχη και άλλες λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος σε σεξουαλικά δραστήρια κορίτσια.
  4ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, Ιούνιος 2008.
 • Μελέτη Ευαισθησίας Στελεχών Candida στη φλουκοναζόλη,
  Μάιος 2001- Δεκέμβριος 2004
   Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας «Γ.Κ. Δαικος»
  (Poster : 1ο Πανελλήνιο Μυκητολογικό  Συνέδριο Αθήνα 27-29 Μαΐου 2005).